Czym jest certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Każdy przedsiębiorca, który chce być przewoźnikiem drogowym i uzyskać licencję musi spełnić wymóg odpowiednich kompetencji zawodowych. Certyfikat wydawany jest w zakresie transportu drogowego osób oraz ładunków. Certyfikat kompetencji zawodowych stanowi międzynarodowy dokument, wydawany na tych samych zasadach we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Osoba posiadająca certyfikat może kierować operacjami transportowymi nie więcej, niż u czterech różnych przedsiębiorstw. Jednocześnie jedna osoba nie może zarządzać łącznie flotą większą niż 50 pojazdów. Osoba zarządzająca powinna więc przed podpisaniem umowy upewnić się co do liczby przedsiębiorstw, w jakich pełni taką funkcję. Dodatkowo powinna sprawdzić jaki jest łączny tabor, którym zarządza.

Większość przedsiębiorców transportowych wymóg kompetencji spełnia w następujący na dwa sposoby:

  • certyfikat posiada przedsiębiorca lub osoba wchodząca w skład organów zarządzających przedsiębiorstwem;
  • certyfikat posiada osoba odpowiedzialna za zarządzanie transportem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub kontraktu managerskiego i która w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi przedsiębiorcy.
Dobra reputacja osoby posiadającej certyfikat kompetencji zawodowych

Warto pamiętać, że podobnie jak przewoźnik, również zarządzający transportem musi legitymować się dobrą reputacją. Dobrą reputację zarządzający może utracić z powodu wyroku skazującego za przestępstwa gospodarcze związane z transportem, a także poważne przekroczenia związane z czasem pracy kierowców oraz użytkowaniem tachografów cyfrowych. Dodatkowo został określony katalog najpoważniejszych naruszeń, których wykrycie może skutkować wszczęciem postępowania w zakresie utraty dobrej reputacji.

W przypadku gdy w trakcie kontroli prowadzonej w siedzibie przedsiębiorstwa zostaną ujawnione niektóre rodzaje naruszeń, może zostać nałożona kara na zarządzającego w wysokości do 2000,00 zł. Kara taka może być również nałożona na przedsiębiorcę, który jest jednocześnie osobą zarządzającą. Najczęściej Inspekcja Transportu Drogowego nakłada kary na osoby zarządzające transportem z powodu braku organizacji pracy kierowcy lub nieprawidłową organizacje, brak poleceń lub niewłaściwe polecenia dla kierowcy. Kary te są nakładane w sytuacji gdy zostaną ujawnione naruszenia, a postępowanie administracyjne nie wykaże podjęcia przez osobę zarządzającą jakichkolwiek działań (np. pisemne upomnienia czy inne działania dyscyplinujące kierowców).

Jak zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych można uzyskać poprzez zdanie egzaminu państwowego. Egzamin taki organizowany jest w Polsce przez Instytut Transportu Samochodowego. Uczestnictwo w egzaminie wymaga zdania testu wielokrotnego wyboru oraz rozwiązania dwóch zadań otwartych. Zakres tematyczny pytań obejmuje zarówno zagadnienia z zakresu ekonomii, księgowości, prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, przepisów dotyczących czasu pracy kierowców oraz przepisów transportowych. Nauczenie się do części pisemnej najczęściej polega na przeanalizowaniu i rozwiązaniu testów. W części praktycznej natomiast konieczne jest rozwiązanie dwóch zadań:

  • zadania z zakresu planowania czasu pracy kierowcy na przykładowej trasie zgodnie z przepisami
  • zadania płacowego polegającego na rozliczeniu płacy kierowcy
  • zadania z zakresu obliczenia kosztów inwestycji, ceny za usługi transportowe oraz podatku dochodowego

Pomoc w uzyskaniu certyfikatu kompetencji zawodowych oraz osoby zarządzającej transportem

Oferujemy zamawiane szkolenia dla firm oraz zorganizowanych grup z części praktycznej, przygotowujące do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych. Pomimo, że kurs nie jest wymagany do zdania egzaminu to jednak, jego prowadzone przez nas szkolenia ułatwiają zdanie egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Podczas szkolenia skupiamy się na rozwiązywaniu zadań, przepisach dotyczących czasu pracy kierowców, dostępie do rynku oraz strategiach egzaminacyjnych. Dodatkowo przekazujemy testy do pracy we własnym zakresie. Nie planujemy w czasie kursu zbędnych wykładów z teorii. Szkolenia prowadzimy na zamówienie w formie online oraz stacjonarnie na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. 

Współpracujemy z osobami posiadającymi certyfikat kompetencji zawodowych. Umożliwiamy zapewnienie Państwa firmie profesjonalnej osoby zarządzającej transportem na podstawie certyfikatu. Nasi współpracownicy zapewniają rzeczywisty i ciągły proces zarządzania transportem oraz doradztwo. 

Categories: Blog