W związku, że z dniem 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego, przewoźnicy drogowi powinni pamiętać o kilku ważnych terminach. Powodem tego było zawieszenie w czasie epidemii wielu terminów związanych z uzyskiwaniem i przedłużaniem dokumentów. Spowodowało to, że wiele firm po prostu mogło zapomnieć, o konieczności wykonania określonych czynności administracyjnych. Należy również pamiętać, że zostanie zachowany okres przejściowy na uzupełnienie ewentualnych braków w dokumentacji kierowców.  Poniżej prezentuje najważniejsze sprawy, które trzeba sprawdzić w swojej firmie, w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Szkolenia BHP kierowców

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego pracodawcy będą mieli 60 dni na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie BHP. Należy więc zweryfikować, czy w okresie, kiedy obowiązywał stan zagrożenia, pracownicy odbyli szkolenia BHP okresowe i ewentualnie uzupełnić brakujące szkolenia. Od 1 lipca 2023 powraca również obowiązek organizacji wszystkich wstępnych szkoleń BHP w formie stacjonarnej.

Uprawnienia do kierowania pojazdami oraz świadectwa kierowców

Od 18 kwietnia 2020 r. z powodu stanu zagrożenia epidemicznego przedłużono ważność następujących dokumentów dla kierowców zawodowych

– prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy);

– świadectwa kierowcy;

– wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

Oznacza to, że wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia, których termin upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (od 18 kwietnia 2020 r. do 1 lipca 2023 r.) pozostawały ważne i będą ważne także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W związku z tym należy sprawdzić ważność w/w dokumentów i w przeciągu 60 dni od 1 lipca 2023 r. uzupełnić te, które straciły ważność.

Badania lekarskie kierowców

Od 18 kwietnia 2020 r. do 1 lipca 2023 r. z powodu stanu zagrożenia epidemicznego zawieszono obowiązek przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych dla kierowców wykonujący przewozy drogowe. Po odwołaniu staniu epidemii kierowcy będą musieli odbyć te badania w terminie 60 dni, jeżeli nie wykonali ich wcześniej. Koniecznie należy więc sprawdzić, czy kierowcy posiadają ważne badania lekarskie i psychologiczne i ewentualnie skierować ich na wskazane badania.

Wizy i dokumenty uprawniające do pobytu i pracy obcokrajowców

Odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego, wpłynie na ustanie przepisów tzw. specustawy covidowej która regulowała sprawy legalnego pobytu na terenie RP. Zgodnie ze wskazaną ustawą, na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zawieszony był termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pobyt stały. Termin ten uległ przedłożeniu do upływu 30 dnia następującego po zniesieniu stanu zagrożenia. Tym samym cudzoziemcy, którzy nie składali w/w wniosków mają 30 dni od 1 lipca 2023 r. na ich złożenie.

Dotyczy to również dokumentów zezwalających na legalną pracę na ternie RP. Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę przypadał w okresie od 2 marca 2020 r. do 1 lipca 2023 r., okres ważności tego zezwolenia na pracę ulegał przedłużeniu z mocy prawa. Zatem 31 lipca 2023 r. zakończy się okres ważności tych zezwoleń.

W przypadku obywateli Ukrainy nadal zastosowanie mają przepisy specjalne, zgodnie z którymi osoby przebywające w Polsce przed 24 lutego 2022 r. uzyskują przedłużenie dokumentów pobytowych do dnia 4 marca 2024 r.

Podsumowując, zalecam, aby dokonać przeglądu i weryfikacji akt osobowych pracowników i ustalić ewentualne brak. Należy mieć na uwadze, że niewypełnienie obowiązków uzyskania stosownych dokumentów po upływie wskazanych w artykule terminów może spowodować nałożenie kar finansowych na przedsiębiorstwa. Warto więc sprawdzić, czy posiadamy ważne dokumenty związane z pracą zatrudnionych kierowców.

 

 

 

Categories: Blog