W ramach rozplanowania długiego odpoczynku tygodniowego pomiędzy tygodniami istnieje możliwość odbioru dwóch odpoczynków tygodniowych z rzędu (dotychczasowe zasady), o czym można przeczytać  w artykule dostępnym tutaj. Natomiast wprowadzenie nowej zasady odbioru dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych za granicą, sprawiło że wielu kierowców zaczęło się zastanawiać czy możliwy jest odbiór trzech pauz tygodniowych skróconych pod rząd. Poniżej prezentuje szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie.

Temat właściwego planowania odpoczynków tygodniowych został szczegółowo omówiony w publikacji książkowej Rozliczanie czasu pracy kierowców. Kompendium wiedzy. Książka do kupienia w wydawnictwie CeDeWu. 

Wykonanie odpoczynków tygodniowych w układzie 3x24h, jest niezgodne z przepisami rozporządzenia 561/2006/WE. Wynika to z bardzo sztywnej interpretacji zasady, że tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych, licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku. Zasada ta koresponduje z drugą zasadą, wskazującą, że kierowca wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy może, poza państwem członkowskim siedziby, wykorzystać dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku.

Nie mniej należy to rozumieć, że każdy okres odpoczynku, który rozdziela nam 6 okresów dziennych – 24 godzinnych, jest traktowany jako odpoczynek tygodniowy skrócony. Z powodu, że przepis wyraźnie wskazuje, że nie można mieć więcej niż dwa kolejne (czyli następujące po sobie) okresy odpoczynku tygodniowego, które rozdzielają sześć 24-godzinnych okresów pracy, wykonanie trzeciego odpoczynku skróconego tygodniowego, który zostanie zaliczony jako odpoczynek tygodniowy powoduje naruszenie tej zasady. Takie też są wyjaśnienia Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi w przypadku więcej niż dwóch skróconych tygodniowych okresów odpoczynku skrócony tygodniowy okres odpoczynku wykorzystany w czasie najbliższym upływowi wymaganego terminu sześciu okresów 24-godzinnych należy uznać za skrócony tygodniowy okres odpoczynku.

Przesądzający jest fakt użycia w tym przypadku w przepisach stwierdzenia dwa kolejne, co trzeba rozumieć tu po prostu dosłownie. W aktualnym stanie przepisów nie jest więc dopuszczalne wykonanie trzech skróconych pauz tygodniowych, z których wszystkie potraktujemy jako obowiązkowe odpoczynki tygodniowe (dające nam nowe 6 okresów 24h). Zasada ta nie dotyczy wszelkich dodatkowych odpoczynków trwających 24 godziny lub dłużej, ale które nie wpływają na wykorzystanie 6 okresów 24h.

Podsumowując, niezależnie od układu odpoczynków, wykorzystanie trzech odpoczynków tygodniowych z rzędu jest niemożliwe w obecnie funkcjonujących zasadach rozporządzenia 561/2006/WE. W uproszczeniu można więc przyjąć, że kierowca bez odbioru odpoczynku regularnego może być w trasie maksymalnie nie dłużej niż 18 okresów 24 godzinnych (trzy tygodnie), z zachowaniem zasad odpoczynków tygodniowych pomiędzy każdym z 6 okresów 24h. Organizując więc harmonogram pracy kierowców, należy aktywność planować w okresach maksymalnie 3 tygodniowych, gdzie w trzecim tygodniu kierowca powinien odebrać obowiązkowo odpoczynek tygodniowy regularny.

Categories: Blog