Wysokość składek ZUS od kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe w 2023 r.

W 2023 r. wzrosną składki ZUS kierowców międzynarodowych. Ma to związek z tym, że od 1 stycznia 2023 r. będzie obowiązywała nowa wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 6935 zł brutto (ok. 4895,62 zł netto). Kwota ta zastąpi dotychczas stosowany wskaźnik w wysokości 5922 zł, na potrzeby obliczania składek ZUS dla kierowców międzynarodowych. Poniżej przedstawiamy wyliczenia o ile w związku, z tym wzrosną obciążenia firm transportowych w 2023 r. (w wyliczeniach przyjęto standardowe KUP oraz kwotę wolną od podatku).

Wyszczególniono 2022 2023 Różnica 2023/2022 (+)
Ubezpieczenie emerytalne 577,99 676,86 98,87
Ubezpieczenie rentowe 88,83 104,03 15,2
Ubezpieczenie chorobowe 145,09 169,91 24,82
Ubezpieczenie zdrowotne 459,91 538,58 78,67
Zaliczka na PIT 401,00 550,00 149
Ubezpieczenie emerytalne (pracodawca) 577,99 676,86 98,87
Ubezpieczenie rentowe (pracodawca) 384,93 450,78 65,85
Ubezpieczenie wypadkowe (pracodawca) 98,90 115,81 16,91
Fundusz Pracy (pracodawca) 145,09 169,91 24,82
Razem składki ZUS i PIT pracownik 1672,82 2039,38 366,56
Razem składki ZUS pracodawca 1206,91 1413,36 206,45
Razem 2879,73 3452,74 573,01

Wypłata z grudnia 2022, w styczniu 2023 – czyli jak rozliczyć składki ZUS kierowców na przełomie roku

Naliczając składki ZUS od wynagrodzeń pracowników należnych za grudzień 2022 r., a wypłaconych w styczniu 2023 r., pracodawcy stosują zasady obowiązujące w 2023 r. Dotyczy to również kwestii podatkowych, ponieważ przychód pracownika ze stosunku pracy powstaje w miesiącu, w którym pracownik otrzyma wynagrodzenie lub zostanie mu postawione do dyspozycji. W sytuacji zatem, gdy pracownik otrzyma wynagrodzenie (lub zostanie mu postawione do dyspozycji) za grudzień 2022 r. w styczniu 2023 r., to przychód z tego tytułu uzyska w styczniu 2023 r.

Konieczność zastosowania wyższej kwoty przy obliczaniu składek za wynagrodzenia wypłacone w styczniu, wynika to z zasad określonych w art. 19 pkt. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która wskazuje na pojęcie roku kalendarzowego, w którym stosuje się daną wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Nie ma więc tu zastosowania zasada memoriałowa, o której mowa w przepisach odnoszących się do ujmowania wynagrodzenia w koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 55 updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 57 updop.

Ma to dwa ważne aspekty z punktu widzenia kierowców:

  1. Dla wynagrodzeń za grudzień 2022, wypłaconych w styczniu 2023 należ stosować nową stawkę wynagrodzenia przeciętnego (6935,00 zł zamiast 5922,00 zł).
  2. W przypadku, gdy ktoś w 2022 r. przekroczył limit dochodu na poziomie 120 tys. zł, co skutkuje koniecznością zapłacenia 32% podatku, to otrzymując wynagrodzenie w styczniu płaci jedynie 12% podatku PIT.

Formularz PIT-2

Pracodawcy powinni również zweryfikować, czy wszyscy zatrudnieni pracownicy złożyli formularz PIT-2 pozwalający na pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowych. Nowy wzór formularza dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów. Warto, aby pracownik wskazał w formularzu PIT-2 czy będzie korzystał z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, jeżeli siedziba pracodawcy znajduje się w innej miejscowości, niż jego miejsce zamieszkania (część F). Dodatkowo w przypadku kierowców, których dochody mogą przekroczyć w danym roku 120 tys. zł warto pobrać na druku PIT-2 oświadczenie o rozliczeniu razem z małżonkiem (sekcja E na formularzu). Nie będziemy wtedy musieli stosować 32% stawki podatku od nadwyżki dochodów ponad 120 tys. zł. Również jeżeli nie ma do tego przeciwwskazań podatkowych (np. emerytura z ZUS) pracownik powinien zaznaczyć sekcję C, co pozwoli pomniejszyć zaliczki na PIT w każdym miesiącu o 300 zł.

Categories: Blog