Na wczorajszym posiedzeniu, Rada Ministrów przyjęła przygotowywaną od zeszłego roku ustawę o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Głównym celem ustawy jest wdrożenie przepisów Pakietu mobilności do przepisów krajowych, w zakresie delegowania kierowców.

Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym – główne zmiany dla firm zagranicznych

Większość rozwiązań wprowadzonych do ustawy o delegowaniu kierowców, dotyczy przedsiębiorstw zagranicznych (zarówno z Unii Europejskiej, jak i krajów trzecich). Firmy takie będą miały obowiązek zgłoszenia kierowców do systemu IMI oraz przekazanie stosownego zgłoszenia. Firmy spoza Unii Europejskiej, będą musiały zgłosić kierowcę wykonującego przewozy w Polsce do Państwowej Inspekcji Pracy. Firmy z innych krajów, delegujące kierowców do Polski będą również zobowiązane do zapewnienia warunków pracy i płacy, analogicznych jak w Polsce. Rozszerzenie regulacji, o kraje trzecie ma głównie za zadanie walkę z nieuczciwą konkurencją, dla polskich firm przewozowych z poza Unii Europejskiej.

Przepisy ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym wprowadzają również uprawnienia do kontroli przez PIP i ITD, poprawności delegowania kierowców do pracy w Polsce. Tym samym służby te będą mogły prowadzić szczegółowe kontrole zagranicznych przedsiębiorstw wykonujących kabotaż lub/i cross-trade na terenie Polski.

Uproszenie zasada naliczania składek ZUS i podatku PIT dla kierowców krajowych

Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym przewiduje również rozwiązanie technicznych problemów związanych z naliczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i podatku od wynagrodzenia kierowców zatrudnionych przez polskie firmy. Szczegółowa analiza aktualnie obowiązujących zasad dostępna jest w naszym poradniku.

Zmiana, choć techniczna to powinna usprawnić proces rozliczania wynagrodzeń poprzez wprowadzenie jednolitej stawki tzw. diety wirtualnej. Aktualnie dla każdego kraju, przyjmuje się inną stawkę diety wirtualnej, na potrzeby rozliczenia wynagrodzeń. Stwarza to problemy w postaci:

  • Skomplikowanego sposobu ustalania stawek brutto za dzień pracy kierowców w umowach i regulaminach;
  • Utrudnionej kalkulacji kosztów wynagrodzeń, a tym samym planowania w przedsiębiorstwach transportowych.

Przykładem absurdalnych rozwiązań dzisiejszych przepisów może być sytuacja, w której kierowca wykonujący przewozy drogowe przez taką samą ilość dni i za takie samo wynagrodzenie do różnych krajów UE, może mieć opłacony podatek i składki od różnych podstaw.  Proponowane rozwiązanie powinno zniwelować wskazane różnice i techniczne trudności. Warto wskazać, że jest to postulat oczekiwany przez środowisko przewoźników drogowych oraz firm kadrowo-księgowych. 

Nowa, jednolita stawka diety wirtualnej według ustawy o delegowaniu kierowców

Nowe przepisy wprowadzają kilka istotnych, zmian technicznych w zakresie naliczania wynagrodzeń kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe.

Pierwszą i najważniejszą sprawą wynikającą z projektu jest przyjęcie stałej kwoty pomniejszającej podatek dochodowy u kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Kwota ta została ustalona sztywno i zaproponowana na poziomie 20 EUR za każdy dzień pobytu za granicą. Aktualnie najwyższa dzienna kwota odliczenia od podatku dochodowego (30% diet wirtualnych) wynosi około 17 EUR więc będzie to stanowiło dodatkową, choć niewielką obniżkę podatku PIT płaconego przez kierowców. W skali miesiąca powinno to dać kilkadziesiąt złotych oszczędności.

Dodatkowo w ustawie zaproponowano, że z ulgi PIT będą mogli korzystać również zleceniobiorcy uzyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt. 8 UPDOF),  dla których dotychczas nie można było pomniejszać przychodu o 30% diet wirtualnych. W przypadku zleceniobiorców potencjalne oszczędności powinny być większe w stosunku do aktualnej sytuacji.

Nowa ustawa przewiduje również, wprowadzenie stałej kwoty diety wirtualnej niezależnie od kraju w jakim wykonywane będą przewozy. W ustawie o delegowaniu kierowców zaproponowano, aby jednolita kwota diety wirtualnej wynosiła 60 EUR, czyli będzie większa o 3 EUR, w stosunku do aktualnie obowiązującej najwyższej stawki diety zagranicznej. Tu również powinna pojawić się korzyść szczególnie dla przewoźników wypłacających wysokie wynagrodzenia oraz tych którzy wykonywali dotychczas przewozy do krajów o niskich kwotach stawek diet wirtualnych.

Szacuje się, że przeciętnie na jednym kierowcy, dzięki zmianom przewoźnik powinien zaoszczędzić około 100-150 zł miesięcznie, z tytułu obciążeń podatkowo-składkowych.

Dodatkowy termin na wypłatę wynagrodzeń kierowców międzynarodowych

Inną istotną zmianą, jest również wprowadzenie dwóch terminów wypłaty wynagrodzenia kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. W zaproponowanych przepisach przewoźnik może do 10-tego wypłacić podstawę (wynagrodzenie minimalne lub przeciętne), a do 21 dnia miesiąca resztę wynagrodzenia. Zgodnie z ustawą o delegowaniu kierowców wynagrodzenie firma może wypłacić w dwóch ratach. Pierwsza rata, z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego:

  • w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest niższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości przeciętnego wynagrodzenia

Druga rata, powinna być wypłacona z dołu, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później jednak niż do 21 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. 

Należy więc wskazać, że nowe przepisy porządkują dotychczasowe zasady rozliczania płac kierowców międzynarodowych, jednak nie wprowadzają dużej rewolucji. Oszczędności z tytułu nowych zasad będą raczej symboliczne, jednak wprowadzenie omawianych rozwiązań powinno usprawnić proces rozliczania kierowców. Nie jest jeszcze znana wersja ostateczna przepisów oraz ich termin wejścia w życie.

Categories: Blog